หลักสูตร “การฝึกอบรมและสอบวัดสมรรถนะเพื่อพัฒนามาตรฐานการรับรองบุคลากร
ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของประเทศไทย (iSEC)” ครั้งที่ ๕

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. และสมาคมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (TISA) ได้จัดทำเนื้อหาของบทเรียนต่างๆ รวม 14 บท เพื่อให้ผู้สมัครเข้าสอบได้ทำการศึกษาผ่านระบบ E-Learning พร้อมกับบทนำที่ได้อธิบายโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร และบทสรุปแนะแนวข้อสอบ

ท่านสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองตามลิงค์ที่ปรากฏในแต่ละบท

บทชื่อวิชาลิงค์
บทนำโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร (iSEC Model and Competency Area Overview)
บทที่ 1ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security)
บทที่ 2นิติวิทยาทางดิจิทัล (Digital Forensics)
บทที่ 3การสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (Enterprise Continuity)
บทที่ 4การบริหารอุบัติการณ์/การจัดการสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ (Incident Management)
บทที่ 5การฝึกอบรมและการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (IT Security Training and Awareness)
บทที่ 6การปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Systems Operations and Maintenance)
บทที่ 7ความมั่นคงปลอดภัยด้านเครือข่ายและโทรคมนาคม (Network and Telecommunication Security)
บทที่ 8ความมั่นคงปลอดภัยด้านบุคลากร (Personal Security)
บทที่ 9ความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical and Environmental Security)
บทที่ 10การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานสัญญา (Procurement)
บทที่ 11การปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐาน (Regulatory and Standard Compliance)
บทที่ 12การบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Security Risk Management)
บทที่ 13การบริหารความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (Strategic Security Management)
บทที่ 14ความมั่นคงปลอดภัยของระบบและกระบวนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (System and Application Security)
บทสรุปแนะแนวข้อสอบ (Review & iSEC Study Questions)